การควบคุมคุณภาพงานผนัง

วิธีการฉาบปูนแบบกดเม็ดทรายของแผงก่ออิฐมวลเบาโดยใช้ปูนฉาบสาเร็จรูป

1. การวางแผนงาน
2. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน
3. ขั้นตอนการทางาน
4. วิธีการตรวจสอบ
5. กระบวนการจบงาน
6. ปัญหาที่ควรระวัง

1. การวางแผนงาน
1.1 จัดเตรียมแบบ ศึกษารายละเอียดต่างๆ
1.2 ศึกษารายละเอียดของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ
1.3 ทาการเลือกวัสดุที่จะใช้ในโครงการ
1.4 จัดทาแผงตัวอย่าง เพื่อให้ทางบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จะใช้วัสดุนั้นมาสาธิต
วิธีการทางานเพื่อนามาวิเคราะห์ถึง เทคนิค ปัญหา และข้อควรระวังระหว่างการ
ทางาน รวมไปถึงปริมาณที่ใช้จริงว่าเป็นไปตามข้อมูลเอกสารประกอบหรือไม่ แต่
ส่วนใหญ่จะไม่ตรงเพราะใช้จริงจะมากกว่าเสมอ ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับการ
ทางานจริง หัวข้อนี้ถือว่ามีความสาคัญระดับต้นๆ ก่อนลงมือทางานเสมอ
1.5 ศึกษาแผนงานหลักของโครงการระยะเวลาที่จะต้องใช้
1.6 เมื่อได้วัสดุและระยะเวลาแล้วจะต้องนามาวิเคราะห์ถึงแรงงานที่จะต้องใช้
เพื่อให้ทันตามแผนงานหลักที่วางไว้
1.7 เมื่อได้ วัสดุและแรงงานแล้วจากนั้นนามาวิเคราะห์ว่าในแต่ละวันใช้วัสดุ
เท่าไหร่ เพื่อวางแผนการนาวัสดุเข้าโครงการ เพราะเมื่อไม่มีการแผนก็จะเกิดความ
เสียหายกับวัสดุที่เข้ามา ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ วัสดุเข้ามาเยอะเกินไปทาให้ไม่มี
ที่จัดวางที่ดี ตากแดดตากฝน หรือไม่ก็วัสดุขาดจึงต้องหยุดการทางาน ดังนั้นจึงต้อง
มีการวางแผนเข้าโครงการในแต่ละวันไว้เสมอ
1.8 กาหนดแผนงานให้สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานระบบไฟฟ้า
ประปา และอื่นๆ

2. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน
2.1 จัดเตรียมแบบและศึกษาว่าแผงก่อที่จะทาการฉาบนั้นมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วย
ไม่ว่าจะเป็นช่องเปิด งานระบบไฟฟ้า ประปาและอื่นๆ
2.2 จัดเตรียมวัสดุที่จะใช้
2.2.1 ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราเสือคู่ หรือเทียบเท่า

2.2.2 ตาข่ายขนาด 3/8 นิ้ว
2.2.3 ตะปูสาหรับติดตาข่าย และติดปุ่ม

2.3 จัดเตรียมแรงงาน
2.3.1 สาหรับพื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. ใช้แรงงานประมาณ 4 คนแบ่งได้ยังนี้

– ช่างปูน 2 คน

– กรรมกร 2 คน (ผสมปูนและเก็บขยะ)
2.4 จัดเตรียมเครื่องมือ

2.4.1 เกรียงไม้
2.4.2 เกรียงพลาสติก
2.4.2 เกรียงขัดมัน
2.4.3 สามเหลี่ยม
2.4.4 ถังปูน

2.4.5 กะบะปูน
2.4.6 สายยางฉีดน้า

2.4.7 ลูกดิ่ง

2.4.8 สายเอ็น

2.4.9 แปรงสลัดน้า
2.4.10 ไม้กวาดอ่อน
2.4.11 ฟองน้า
หมายเหตุ* อุปกรณ์ที่แตกต่างจากการฉาบธรรมดาก็คือ เกรียงขัดมัน เกรียงขัดมัน
ในที่นี้ ควรจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเกรียงขัดมันธรรมดา กล่าวคือ จะต้องไม่อ่อน
เกินไป ไม่เว้า ไม่โก่ง เพราะจะทาให้ผนังที่ทาการฉาบนั้นเป็นไปตามเกรียงที่ใช้
เมื่อเกรียงไม่มีคุณภาพ คุณภาพผนังก็ไม่มีคุณภาพตามไปด้วย
3. ขั้นตอนการทางาน
วิธีการฉาบปูนแบบกดเม็ดทรายของแผงก่ออิฐมวลเบาโดยใช้ปูนฉาบสาเร็จรูป
3.1 การเตรียมพื้นที่การฉาบ

3.2 การติดตาข่ายสี่เหลี่ยม

3.3 การราดน้ำก่อนฉาบ

3.4 การติดปุ่มหาระดับและแนวฉากก่อนการฉาบ

3.5 การขึ้นปูนฉาบรอบแรก
3.6 การขึ้นปูนฉาบรอบแรกให้เต็มพื้นที่
3.7 การปรับผิวโดยใช้สามเหลี่ยมปาดให้เรียบตามปุ่มที่ติดไว้
3.8 การเสริมปูนบริเวณที่ปูนไม่เต็มโดยดูจากช่องว่างที่สามเหลี่ยม
3.9 การขึ้นปูนรอบที่ 2 ให้ความหนาของปูนอยู่ที่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร โดยทิ้ง
ระยะห่างจากรอบแรก จากการสังเกตรอยนิ้วมือที่กดลงไป ถ้ากดแล้วมีรอบบุ๋มประมาณ
1-2 มิลลิเมตรถือว่าใช้ได้จึงจะขึ้นปูนรอบ 2
3.10 การปั่นผิวหน้าให้เรียบสังเกตโดยการปั่นดู ถ้ามีปูนติดออกมามากหรือเกรียง

ติดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ แต่ถ้าปั่นแล้วลื่นไม่ติดและมีแต่เม็ดทรายหลุดออกมาถือว่าใช้ได้

3.11 การลงฟองน้าเพื่อให้เม็ดทรายหลุดออกให้เหลือแต่เนื้อปูนบริเวณผิวหน้า
3.12 การกดเม็ดทรายด้วยเกรียงขัดมันโดยทาหลังจากการปั่นเรียบลงฟองทันที
3.13 การขัดควรขัดในแนวดิ่งตรงเพราะแรงที่กดจะสม่าเสมอกว่าการขัดแบบใบพัด
3.14 การบ่มด้วยการฉีดน้า ควรทาหลังจากที่ฉาบเสร็จแล้ว 1 คืน
4 วิธีการตรวจสอบ

4.1 วิธีการตรวจสอบก่อนการฉาบปูน

4.1.1 การตรวจสอบผนังก่อ เช็คแนวฉาบรวมไปถึงระยะว่าเป็นไปตามแบบ
หรือไม่
4.1.2 การตรวจสอบแนวดิ่งผนังว่าได้ดิ่งหรือไม่ ถ้าผนังไม่ได้ดิ่งให้แก้ไข
ก่อนการฉาบทันที
4.1.3 การตรวจสอบตาแหน่งช่องเปิด บล็อกไฟฟ้า ประปา ว่าตรงตามแบบ
หรือไม่ เพราะจะได้ไม่ต้องมาสกัดแล้วฉาบใหม่ภายหลัง
4.1.4 ตรวจสอบความหนาของปูนฉาบ โดยการใช้สามเหลี่ยมหรือ

อลูมิเนียมกล่อง ทาบดูโดยทาบจากปุ่มไปหาปุ่มว่ามีจุดไหนที่ติดบ้างถ้าติด

จะต้องสกัดให้ได้ตามความหนาที่ระบุในเอกสาร เมื่อความหนาไม่ได้อาจ
เกิดปัญหารอยร้าวตามมาภายหลังได้
5. กระบวนการจบงาน
5.1 ตรวจสอบหลังการฉาบหรือเมื่อปูนแห้งแล้ว ว่ามีรอยร้าว ร่อน เซี้ยมบิ่น ตาข่าย
โผล่ ฉาบไม่ชนเพดานหรือไม่ ถ้ามีให้ทาการแก้ไขทันที รวมไปถึงความสะอาดไม่
ว่าจะเป็นน้าปูนที่เลอะวงกบ ขี้ปูนที่ติดบริเวณพื้น ขยะต่างๆ ที่เกิดจากการฉาบ
จะต้องเก็บทาความสะอาดให้เรียบร้อย จึงจะส่งมองให้กับงานอื่นต่อไป
5.2 ตรวจสอบเพื่อรับมอบพื้นที่กับงานอื่นต่อไป
6. ปัญหาที่ควรระวังในการการทางานทุกขั้นตอน
6.1 การเตรียมพื้นที่การฉาบ
6.1.1 จะต้องไม่ให้มีช่องว่างระหว่างอิฐเพราะจะทาให้เกิดการยุบตัวและ
ร้าวในเวลาต่อมา ถ้าเกิดมีช่องว่างให้ใช่ปูนก่ออุดทุกครั้งก่อนทาการฉาบ
6.2 การติดตาข่าย
6.2.1 จะต้องติดทุกจุดที่มีเสาเอ็นทับหลังหรือบริเวณที่เชื่อมกับแผงคอนกรีต
6.2.2 ตาข่ายจะต้องติดให้แนบชิดกับผนังอิฐเสมอ เพราะถ้าไม่ติดจะทาให้
ตาข่ายโผล่ ออกมาเวลาทาสีจะเกิดสนิมขึ้นบริเวณนั้น
6.2.3 ขนาดตาข่ายที่ใช้ ผนังอิฐมวลเบาควรใช้ที่ 3/8 นิ้ว ผนังอิฐมอญควรใช้
ที่ . นิ้ว หรือขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ

6.3 การราดน้าก่อนฉาบ

6.3.1 ควรราดน้าทิ้งไว้ก่อนฉาบประมาณ 1 คืน(ราดตอนเย็นตอนเช้าฉาบ)
6.3.2 การราดน้าก่อนฉาบนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
ด้วย เพราะถ้าราดน้าน้อยเกินไป ก็จะทาให้ผนังก่อดึงเอาน้าจากปูนฉาบไป
เร็วเกินไปซึ่งจะทาให้ผนังเกิดการร้าวในเวลาต่อมาได้ หรือถ้าราดน้าเยอะ
เกินไป ก็จะทาให้ขั้นตอนการทางานช้าลงเพราะต้องรอให้ปูนหมาดก่อนถึง
จะทางานขั้นต่อไปได้
6.4 การกดเม็ดทรายด้วยเกรียงขัดมัน
6.4.1 เกรียงขัดมันจะต้องเรียบไม่โก่ง งอ หรือเว้า เพราะจะทาให้ผนังเป็น
คลื่นและไม่เรียบไปด้วย
6.4.2 การขัดจะต้องขัดด้วยแรงกดที่สม่าเสมอ
6.5 การบ่มน้าหลังจากฉาบปูนเสร็จ
6.5.1 ควรที่จะทาหรือไม่นั้นควรสังเกตจากสภาพอากาศและพื้นที่การฉาบ
ถ้าอากาศร้อนหรือผนังฉาบที่สัมผัสความร้อนโดยตรงเช่นผนังรอบนอกอาคาร ก็
ควรที่จะบ่มเพราะความร้อนจะทาให้ผนังคายน้าเร็วเกินไปทาให้เกิดรอยแตกร้าว
ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดน้าบ่ม หรือถ้าผนังอยู่ในบริเวณที่ชื้นและผนังไม่สัมผัส
ความร้อนโดยตรง ก็ไม่จาเป็นต้องบ่มก็ได้ เพราะผนังจะคายน้าตามกระบวนการ
ตามปกติของมันเอง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s